Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

16:06

May 23 2017

19:57
19:56
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i rozstaniemy się.
— Haruki Murakami
19:56
5804 8cf3 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
19:55
19:55
19:54
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
19:52
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaolakocie olakocie
19:50
19:50
19:48
19:48
19:47
6960 54c0 400
szymborska

May 01 2017

16:31
8309 6c4b 400
Reposted fromartlover artlover viacomfortablynumb comfortablynumb

April 20 2017

21:31
8263 c7c5
Reposted fromdusix dusix viacrispybones crispybones
21:29
5257 a78f 400
Reposted fromgainaxing gainaxing viacrispybones crispybones
21:27
1480 6035 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaolakocie olakocie
21:25
2151 7d8c 400

habitudee:

this makes me happy

21:24
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolakocie olakocie
21:24
2868 571d 400
pizza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl