Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

14:49
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
14:45
14:44
14:43

July 30 2017

13:11
6304 2d37 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
13:10
6309 1e87 400
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 02 2017

17:48
17:47
17:47
17:47
Reposted fromolalaa olalaa viaolakocie olakocie

June 29 2017

22:36
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaumierajstad umierajstad
22:35
22:35
6518 a719 400
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaolakocie olakocie
22:34
4048 839a 400
Reposted fromkrzysk krzysk viaolakocie olakocie
22:30
1511 8d3d 400
Reposted frommrautyna mrautyna viaolakocie olakocie
22:29
4532 9be0
Gałczyński
22:29
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
22:29
6008 a2d8 400
Reposted frompleinedemepris pleinedemepris viaolakocie olakocie
22:28
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaolakocie olakocie
22:28
8838 e4a8 400
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaumierajstad umierajstad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl